Welkom op de NintendoReporters-website. Als je deze website gebruikt, stem je ermee in je te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid en advertentiebeleid onze relatie met je met betrekking tot deze website bepalen.

De term “NintendoReporters” of “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaars van de NintendoReporters website . De term “je” of “jij” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 • Als je besluit om je aan te melden en een account aan te maken, of als je dit via onze sociale login-opties doet, ben je gebonden aan onze regels zoals gedefinieerd in deze gebruiksvoorwaarden. Als je je niet aan deze regels houdt, kan je account worden verbannen of verwijderd.
 • We respecteren je gegevens en je moet vertrouwd raken met ons privacybeleid om meer te weten te komen over de gegevens die we verzamelen, hoe wij deze verwerken en jouw rechten.
 • Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.
 • Jouw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan jouw specifieke vereisten voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightkennisgeving (zie hieronder), die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan een recht op schadevergoeding en / of een strafbaar feit opleveren.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om je meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
 • Jouw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van ons thuisland, Nederland.

Copyright

Deze website en de inhoud ervan is copyright van NintendoReporters. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden anders dan het volgende:

 • je mag afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf extracten voor alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik
 • je mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als je de website erkent als de bron van het materiaal

Je mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud verspreiden of commercieel exploiteren. Evenmin mag je het verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.


Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten , diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die je op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op jouw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of vervolgschade of schade, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kun je doorlinken naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen die buiten onze controle liggen.


Competities / Win-acties / Promoties

De beheerder van deze website zijn van plan om af en toe competities, win-acties of promoties uit te voeren waar gebruikers van de website kunnen deelnemen en prijzen kunnen winnen. Prijzen worden vaak geleverd door game-uitgevers, reclamebureaus, detailhandels of andere externe bedrijven die niet zijn gelieerd aan NintendoReporters.

Deze algemene voorwaarden en de specifieke regels uiteengezet in Competitie Mededelingen (zoals gedefinieerd per competitie) zijn de zogenaamde Mededingingsregels (“Regels”) en zijn van toepassing op Competities die plaatsvinden op deze website, onze sociale media-accounts (bijv. Twitter, Facebook) en partner-websites, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Door mee te doen aan een Competitie, stemmen deelnemers ermee in gebonden te zijn aan de regels. Regels die specifiek zijn voor elke Competitie worden weergegeven in een bericht op de pagina voor een dergelijke Competitie (‘Mededingingsregels’) en zijn opgenomen in de Regels. In het geval van verschillen tussen deze algemene voorwaarden en deMededingingsregels, zal de aankondiging van de mededinging als leidend worden beschouwd.

We behouden ons het recht voor om Competities of de Regels naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te annuleren of aan te passen in geval van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

In het geval van een geschil met betrekking tot de regels, het gedrag, de resultaten en alle andere zaken met betrekking tot een Competitie, zal de beslissing van NintendoReporters altijd als definitief worden beschouwd.


Kwalificerende deelnemers

Werknemers (of leden van de families of huishoudens van werknemers) van NintendoReporters of een bedrijf dat betrokken is bij een Competitie, inclusief, indien relevant, het bedrijf dat het product heeft gemaakt waarop een Competite betrekking heeft, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Competitie. We behouden ons het recht voor om geen prijs toe te kennen (en om een ​​andere winnaar te selecteren) als we weten of goede redenen hebben om te vermoeden dat een winnaar niet in aanmerking komt voor de bovengenoemde redenen.

Aanvullende geschiktheidseisen kunnen van toepassing zijn op een specifieke Competitie, bijvoorbeeld het bijwonen van een bepaald evenement (bijvoorbeeld een bewijs van aanwezigheid kan worden gevraagd).

Door deel te nemen aan een Competitie, garandeer je hierbij dat alle door jouw verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. We behouden ons het recht voor om de geschiktheid van alle deelnemers te verifiëren en een deelnemer te diskwalificeren voor het indienen van valse informatie.

Het adres dat je verstrekt met jouw inzending (op het moment van invoer of bij het winnen van een prijs) wordt gebruikt om prijzen te sturen, dus zorg ervoor dat dit correct is.

Als een Competitie openstaat voor alle leeftijdsgroepen, moet je alsnog de juiste toestemming van uw ouder / voogd krijgen als u jonger bent dan 18. Wanneer een Competie alleen openstaat voor een bepaalde leeftijdsgroep (bijv. 18 jaar en ouder), wordt dit duidelijk in de Mededeling van de Competitie.

We behouden ons het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de deelnemer niet in aanmerking komt of anderszins de regels heeft overtreden.


Competitie Deelnames

Tenzij anders vermeld in de aankondiging van de Competitie en onder voorbehoud van de rest van deze clausule, mag je slechts eenmaal deelnemen aan een Competitie. Als we ontdekken of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat een deelnemer software of een geautomatiseerd proces heeft gebruikt om vragen te beantwoorden, deel te nemen aan de Competitie of bulkinvoer heeft trachten te maken, kunnen we dergelijke inzendingen uitsluiten en de deelnemer van de Competitie diskwalificeren.

Competitie inzendingen moeten worden gemaakt op gepaste manier en voor de sluitingsdatum en -tijd die zijn vermeld in de aankondiging van de Competitie. Als je dit niet doet, wordt de inzending gediskwalificeerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan een Competitie. Afhankelijk van de manier waarop je onze website gebruikt, kunnen echter standaardtarieven voor mobiele data en internetverbindingen van toepassing zijn.


Prijzen

Wanneer de winnaar willekeurig wordt geselecteerd, wordt hij of zij geselecteerd door een computerproces dat verifieerbare willekeurige resultaten oplevert. Als de selectie van een winnende inzending openstaat voor subjectieve interpretatie, kan een onafhankelijke rechter, derde partij of een panel met medewerkers van NintendoReporters worden aangesteld.

Degenen die zijn aangewezen om als rechter op te treden, zullen bevoegd zijn om de Competitie te beoordelen en hun volledige namen zullen op verzoek beschikbaar worden gesteld. In alle zaken is de beslissing van de rechter (s) of panel definitief en wordt er geen correspondentie of discussie gevoerd.

Prijzen worden rechtstreeks door NintendoReporters of een derde partij, zoals de productleverancier, reclamebureau of PR-bedrijf, aangeboden welke deze Competitie sponsoren. In dit geval zullen je contactgegevens en indien van toepassing postadres worden doorgegeven aan de derde partij uitsluitend om de prijs te leveren.

Als een derde partij de prijs levert, neemt NintendoReporters geen verantwoordelijkheid voor de tijd die het kost om de prijs te ontvangen, of voor andere zaken die met de prijsuitreiking verband houden. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Als meer dan één prijs wordt toegekend, wordt slechts één prijs per deelnemer toegekend. De namen van winnaars kunnen op deze website worden gepubliceerd.

We vereisen dat een winnaar de prijs claimt en dit dient op gepast wijze te worden gedaan en binnen de tijd die is opgegeven in de aankondiging van de Competitie. Als je een prijs niet binnen deze tijd of op de aangegeven manier claimt, kan dit leiden tot diskwalificatie en selectie van een andere winnaar.

Prijzen zijn niet overdraagbaar en er is geen alternatief in contanten. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde prijzen van gelijke of hogere waarde te vervangen door prijzen.

Wanneer er een minimumleeftijd vereist is voor deelname, wordt dit vermeld in de aankondiging van de Competitie en moet deze worden nageleefd. We behouden ons het recht voor om een ​​schriftelijk bewijs van leeftijd en / of identiteit van een deelnemer, inclusief de winnaar, aan te vragen. Als dergelijke schriftelijke bewijzen niet worden verstrekt of als de deelnemer niet de vereiste leeftijd heeft, kunnen we de deelnemer diskwalificeren.


Aansprakelijkheid

NintendoReporters aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of teleurstelling geleden door een deelnemer aan een Competitie of als gevolg van het accepteren van een prijs. NintendoReporters is niet verantwoordelijk voor technische problemen met betrekking tot een telecommunicatie- of internetnetwerk (inclusief met betrekking tot snelheid of bandbreedte), inclusief enig letsel of schade aan deelnemers of andere personen die in verband staan met of voortvloeien uit deelname of het downloaden van materialen in een Competitie.


Hoe contact op te nemen

Je kunt contact met ons opnemen door ons online contactformulier in te vullen; https://www.nintendoreporters.com/informatie/contact/